久久精品国产91久久麻豆|加勒比久久综合久久鬼色88|黑白配欧美精品视频在线|亚洲欧洲中文日韩av乱码

 • <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <menu id="oqmgc"></menu><input id="oqmgc"></input><nav id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></nav><object id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></object>
  <input id="oqmgc"></input>
 • <input id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></input>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <object id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></object>
  <menu id="oqmgc"><u id="oqmgc"></u></menu>
 • <menu id="oqmgc"></menu>
  <menu id="oqmgc"><tt id="oqmgc"></tt></menu>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
  <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
  <menu id="oqmgc"><u id="oqmgc"></u></menu>
  <menu id="oqmgc"><tt id="oqmgc"></tt></menu><menu id="oqmgc"></menu>
 • ZALO: 0928 667 532 0086-13906563453

  D?Y CHUY?N éP ?ùN NH?M T? ??NG - NGàNH ? T?

  文章來源: 人氣:238 次 Update:2022-06-20

   Nh?c ??n gia c?ng c? khí, m?i ng??i hay ngh? ??n các lo?i chi ti?t máy ???c ch? t?o t? các lo?i v?t li?u nh? s?t, thép, inox… Tuy nhiên, nh?m c?ng là m?t trong nh?ng lo?i v?t li?u ???c s? d?ng r?t nhi?u trong ngành gia c?ng c? khí chính xác.

   Day chuy?n ép ?ùn nh?m là gì?

   Quá trình nung nóng ph?i h?p kim nh?m ?? làm m?m, sau ?ó t?o hình nh?m b?ng máy ép th?y l?c ho?c ram d??i áp su?t cao th?ng qua khu?n thép ??c bi?t ???c g?i là ?ùn nh?m.

   Day chuy?n ép ?ùn nh?m bi?n h?p kim nh?m thành nhi?u lo?i s?n ph?m v?i kích th??c và hình dáng khác nhau. Hình d?ng ???c t?o ra có th? ??c, r?ng và n?a r?ng; và chúng có th? ??n gi?n ho?c ph?c t?p ???c x? ly nhi?t, hoàn thi?n và ch? t?o theo yêu c?u c?a khách hàng.

   Day chuy?n ép ?ùn nh?m bao g?m nh?ng c?ng ?o?n nào?

   M?t day chuy?n ?ùn ép nh?m th?ng th??ng g?m 5 c?ng ?o?n chính nh? sau:

   1. C?p ph?i: Ph?i nh?m sau khi ???c làm s?ch s? ???c ?em vào gia nhi?t chu?n.

   2. Gia nhi?t: Làm l?i cho quá trình ?ùn ép nh?m ??nh hình theo khuan sau này.

   3. C?t khúc: Ph?i sau khi ???c gia nhi?t t?i nhi?t ?? thích h?p s? ???c c?t thành t?ng khúc nh? ph?c v? cho khau ?ùn ép.

   4. ép áp l?c t?i ??u ?ùn nh?m: Ph?i nh? này s? ???c ép d??i áp l?c cao t? h? th?ng ép th?y l?c s? t?o nên các s?n ph?m nh?m ??nh hình nh? mong mu?n.

   5. B?ng d?i và c?t thành ph?m: S?n ph?m sau khi ???c ?ùn ra t? ??u ?ùn nh?m s? ???c liên hoàn ??a lên b?ng d?i có nhi?m v? h? nhi?t và c?t theo mong mu?n nhà s?n xu?t.

   T?ng th? day chuy?n ?ùn nh?m

   ?ng d?ng ?ùn nh?m trong day chuy?n s?n xu?t ? t? ?i?n

   Vi?c s? d?ng day chuy?n ép ?ùn nh?m trong thi?t k? và s?n xu?t s?n ph?m ?? t?ng lên ?áng k? trong nh?ng th?p k? g?n ?ay nh? tính ?ng d?ng cao, ???c s? d?ng nhi?u trong nhi?u ngành c?ng nghi?p và tiêu dùng. Trong bài vi?t này, ta s? tìm hi?u r? h?n v? ?ng d?ng c?a ?ùn nh?m trong s?n xu?t xe ? t? ?i?n, th? tr??ng ?ang ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay.

   Các ?ng d?ng c?a ?ùn nh?m trong s?n xu?t xe ? t? ?i?n bao g?m:

   1. V? pin xe ?i?n.

   2. T?n nhi?t cho pin xe ?i?n.

   3. Khung sàn xe.

   4. T?m gia c? tr? gi?a ? khung c?a xe (B-pillar) ...

   5. B? day ?i?n nh?m.

   6. Khay pin phan c?c cho xe ?i?n. ...

   7. Giá nóc ? t?

   8. Khung gh? ng?i.

  day-chuyen-ep-dun-nhom

   Khung xe oto ?i?n (tham kh?o)

   1. ?ng d?ng ?ùn nh?m trong ch? t?o V? pin xe ?i?n

   V? pin có ch?c n?ng chính là gi? và b?o v? các m?-?un pin. ?a d?ng v?i nhi?u hình d?ng và kích th??c khác nhau, v? pin xe ?i?n có th? d? dàng ?i?u ch?nh cho phù h?p v?i các ??c tính khác nhau c?a m?-?un pin. S? d?ng nh?m ??nh hình trong các thi?t k? v? pin giúp ??n gi?n hóa quá trình l?p ráp và c? ??nh các m?-?un pin riêng l? ??ng th?i cung c?p kh? n?ng h?p th? n?ng l??ng nhi?u h?n so v?i các v?t li?u khác trong tr??ng h?p x?y ra va ch?m.

   2. ?ng d?ng ?ùn nh?m trong ch? t?o T?n nhi?t cho pin xe ?i?n

  ung-dung-day-chuyen-ep-dun-nhom

   Pin lu?n t?a nhi?t khi ho?t ??ng và nó c?n ???c t?n nhi?t k?p th?i. ?ó là ly do t?i sao h? th?ng t?n nhi?t v?i tác d?ng làm mát ???c ??t trong v? h? th?ng pin, nh?m gi? cho b? pin lu?n ? nhi?t ?? tiêu chu?n 20 - 40 ℃. ?? ??t ???c hi?u qu? ki?m soát nhi?t ch?t ch? nh? v?y, bi?n pháp t?t nh?t hi?n nay là l?p ??t b? làm mát ch?t l?ng gián ti?p ???c làm b?ng ?ng nh?m ?ùn.

   3. ?ng d?ng ?ùn nh?m trong ch? t?o Khung sàn xe

  ung-dung-dun-nhom

   H? th?ng khung xe ?i?n bao g?m d?m ngang phía tr??c và phía sau ???c làm t? nh?m ??nh hình, kéo dài t? bên ph?i sang bên trái khoang hành khách. M?t d??i c?a m?i thanh d?m ngang ???c l?p ??t ?? g?n c?m pin xe ?i?n. Nhi?u thanh v?n gh? kéo dài theo chi?u ngang c?a xe, ???c g?n vào d?m ngang phía tr??c và d?m ngang phía sau, cùng nhi?u lo?i ray ???c c?u hình ?? l?p ??t gh? trong khoang hành khách.

   4. T?m gia c? tr? gi?a ? khung c?a xe (B-pillar)

  ung-dung-dun-nhom

   Gi?m tr?ng l??ng c?a xe là tiêu chí quan tr?ng ?? ?áp ?ng các tiêu chu?n ti?t ki?m nhiên li?u. M?t khu v?c có th? gi?m ???c tr?ng l??ng là t?m gia c? tr? gi?a ? khung c?a xe. ?ay là ph?n k?t c?u ?òi h?i ph?i ?áp ?ng ???c các yêu c?u v? ?? b?n c?a mái và va ch?m bên h?ng. Tr? xe bao g?m t?m bên ngoài, t?m bên trong và m?t ph?n gia c? ?ùn nh?m ???c g?n gi?a t?m bên trong và bên ngoài.

   5. B? day ?i?n nh?m

  ung-dung-dun-nhom

   Các ph??ng ti?n g?n ??ng c? truy?n ??ng th?ng th??ng nh? xe ?i?n hay xe lai ?i?n th??ng bao g?m ??ng c? truy?n ??ng, b? bi?n t?n và pin cao áp cung c?p n?ng l??ng ?i?n cho b? bi?n t?n. Trong ?ó, b? bi?n t?n và pin cao áp ???c k?t n?i v?i nhau b?ng m?t b? day bao g?m nhi?u day d?n ?i?n. B? day bao g?m day d?n hình tr? và day d?n hình ?ng b?ng nh?m ho?c h?p kim nh?m.

   6. Khay pin phan c?c cho xe ?i?n

   Khay pin cho xe bao g?m hai ph?n khay ???c g?n ho?c ghép l?i v?i nhau, ch?ng h?n nh? có th? g?n m?t ph?n khay lên trên ho?c n?m bên trong ph?n khay còn l?i ?? t?o thành các khu v?c ch?a pin kín và riêng bi?t. Các ph?n khay có th? ???c ?ùn ép riêng bi?t ?? m?i ph?n có m?t c?t ngang n?m d?c theo chi?u dài c?a các thành ph?n gia c? kéo dài và các thành ph?n chéo t??ng ?ng.

   7. Giá nóc ? t?

  ung-dung-dun-nhom

   Thanh giá nóc ? t? giúp ng??i dùng có thêm dung tích ch?a hành ly b?ng cách t?n d?ng kho?ng tr?ng trên mui xe, t?o thành m?t c?p ch?a ?? ly t??ng. Giá nóc ? t? b?ng v?t li?u h?p kim nh?m v?a ??m b?o tính th?m m?, kh?ng b? g? do th?i ti?t; v?a có thi?t k? ch?c ch?n, b?n b?.

   8. Khung gh? ng?i

   Khung l?p gh? bao g?m các thanh d?m ngang phía tr??c và phía sau, m? r?ng theo 2 h??ng trái-ph?i c?a xe, ??ng th?i ???c c? ??nh vào các thanh giá ??. Khung gh? ???c làm b?ng nh?m ??nh hình giúp ??m b?o c?u trúc khung ??n gi?n, tr?ng l??ng th?p và ?? b?n cao.

   9. B? b??c ? t?

   B? b??c ? t? là m?t b? ph?n làm t? h?p kim nh?m nguyên kh?i giúp ??m b?o ?? b?n cao, tr?ng l??ng nh?, ??ng th?i quá trình phát tri?n ???c ??n gi?n hóa, gi?m chi phí s?n xu?t.

   10. Khung nh?m cho xe ?i?n

   Khung h?p kim nh?m cho ? t? ?i?n có ?u ?i?m là d?m ??ng chính là h?p kim nh?m có c?u trúc hình ?ng kh?ng ??u và ???c hình thành th?ng qua c?ng ngh? ép ?ùn nên có ?? b?n cao và gia c?ng thu?n ti?n. Các d?m ph? ???c b? trí theo ph??ng th?c kéo dài song song và các b? ph?n khác sau khi hoàn thi?n s? ???c ??t ? các v? trí t??ng ?ng. Nh? s? d?ng c?u trúc h?p kim nh?m, tr?ng l??ng c?a ? t? ?i?n ???c gi?m xu?ng ?áng k?, tu?i th? s? d?ng th?c t? ???c kéo dài h?n r?t nhi?u, m?c tiêu th? ?i?n và chi phí s?n xu?t ???c gi?m xu?ng, phù h?p cho s?n xu?t hàng lo?t.

   L?a ch?n h?p kim nh?m phù h?p trong ngành c?ng nghi?p ? t?

   H?p kim nh?m ???c phan thành hai nhóm chính là nh?ng h?p kim có th? ???c làm c?ng b?ng ph??ng pháp gia c?ng ngu?i ho?c ph??ng pháp nhi?t luy?n (x? ly nhi?t).

   - H?p kim gia c?ng ngu?i: 1xxx, 3xxx, 5xxx, 8xxx.

   - H?p kim nhi?t luy?n: 2xxx, 4xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx.

   Trong ngành c?ng nghi?p ? t?, dòng h?p kim nh?m 6xxx (Al-Mg-Si) c?ng tu?i ???c s? d?ng r?ng r?i cho các b? ph?n bên ngoài và dòng h?p kim 5xxx (Al-Mg) ???c s? d?ng cho các b? ph?n bên trong. Trong khi dòng 5xxx n?i b?t v?i kh? n?ng ??nh hình cao thì 6xxx l?i có ?? b?n cao h?n.

   S? c?nh tranh trong ngành kim lo?i b?n v?ng gi?a nh?m và các "?ng c? viên" khác nh? thép v?n s? ti?p di?n s?i ??ng h?n trong t??ng lai, nh?t là khi chi phí cho s?n xu?t linh ki?n nh?m ngày càng gi?m do chúng có th? ???c ch? t?o t? nh?m tái ch?. H?p kim nh?m ?ùn ép là m?t l?a ch?n t?i ?u và b?n v?ng trong s?n xu?t các chi ti?t & linh ki?n ? t? ?i?n, ??c bi?t khi chúng ???c ch? t?o phù h?p v?i k?t c?u xe.


  Tin t?c liên quan
 • <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <menu id="oqmgc"></menu><input id="oqmgc"></input><nav id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></nav><object id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></object>
  <input id="oqmgc"></input>
 • <input id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></input>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <object id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></object>
  <menu id="oqmgc"><u id="oqmgc"></u></menu>
 • <menu id="oqmgc"></menu>
  <menu id="oqmgc"><tt id="oqmgc"></tt></menu>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
  <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
  <menu id="oqmgc"><u id="oqmgc"></u></menu>
  <menu id="oqmgc"><tt id="oqmgc"></tt></menu><menu id="oqmgc"></menu>