久久精品国产91久久麻豆|加勒比久久综合久久鬼色88|黑白配欧美精品视频在线|亚洲欧洲中文日韩av乱码

 • <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <menu id="oqmgc"></menu><input id="oqmgc"></input><nav id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></nav><object id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></object>
  <input id="oqmgc"></input>
 • <input id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></input>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <object id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></object>
  <menu id="oqmgc"><u id="oqmgc"></u></menu>
 • <menu id="oqmgc"></menu>
  <menu id="oqmgc"><tt id="oqmgc"></tt></menu>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
  <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
  <menu id="oqmgc"><u id="oqmgc"></u></menu>
  <menu id="oqmgc"><tt id="oqmgc"></tt></menu><menu id="oqmgc"></menu>
 • ZALO: 0928 667 532 0086-13906563453

  H? th?ng phan lo?i s?n ph?m t? ??ng trong nhà kho

  文章來源: 人氣:251 次 Update:2022-06-20

   Các gi?i pháp t? ??ng hóa kho hàng ?ang có t?c ?? phát tri?n nhanh chóng. ?i?u này ???c thúc ??y b?i nh?ng lo ng?i v? chi phí và s? s?n có c?a lao ??ng, ??c bi?t là s? bùng n? c?a th??ng m?i ?i?n t? và xu h??ng mua hàng tr?c tuy?n t?ng cao. D??i tác ??ng c?a ??i d?ch, ng??i dan thay ??i nhu c?u mua s?m sang mua hàng tr?c tuy?n thay vì ??n tr?c ti?p c?a hàng nh?m h?n ch? ti?p xúc t?i ?a. ?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c có r?t nhi?u ??n ??t hàng nh? l? và liên t?c, c?n có gi?i pháp t? ??ng hóa ?? t?i ?u thao tác th? c?ng. H? th?ng phan lo?i t? ??ng là gi?i pháp phù h?p thúc ??y t?ng n?ng su?t s?n ph?m, x? ly ??n hàng nhanh chóng, nang cao l?i th? c?nh tranh cho doanh nghi?p.

   H? th?ng s?p x?p, phan lo?i s?n ph?m t? ??ng là gì?

   M?t h? th?ng x? ly v?t li?u ???c s? d?ng ?? phan lo?i các m?t hàng tùy thu?c vào các tiêu chí do khách hàng yêu c?u nh?: tr?ng l??ng, kích th??c, màu s?c, m? v?ch (l? s?n xu?t, ngày s?n xu?t, model, ngày lên ??n, ??a ?i?m giao hàng,...) ???c g?i là h? th?ng phan lo?i s?n ph?m.

   H? th?ng phan lo?i s?n ph?m t? ??ng trong nhà kho có th? phan lo?i ?úng m?t hàng ???c nh?p kho theo ??c ?i?m c?a nó và ch? ??nh v? trí l?u tr? thích h?p d?a trên nh?ng ??c ?i?m ?ó, cùng v?i vi?c l?u tr? th?ng tin m?t cách khoa h?c và th?ng minh.

   ?u ?i?m c?a h? th?ng phan lo?i s?n ph?m t? ??ng trong nhà kho?

   - T?ng t?c ?? phan lo?i và chia ch?n s?n ph?m

   - Phan lo?i chính xác, rút ng?n th?i gian tìm ki?m ??n hàng

   - Gi?m nhan c?ng, n?ng su?t t?ng kéo theo gi?m chi phí s?n xu?t

   - T? l? sai sót th?p t? ?ó nang cao ch?t l??ng d?ch v?

   - Kích th??c nh? g?n cho phép t?i ?u hóa kh?ng gian nhà kho.

   - Ho?t ??ng kh?ng b? gián ?o?n vì các h? th?ng này kh?ng b? gi?i h?n b?i s? ca làm vi?c và n?ng l?c c?a nhan viên

   - ít tai n?n và các v?n ?? v? s?c kh?e, ??ng th?i t?o ?i?u ki?n làm vi?c an toàn h?n cho nhan viên kho và tài x?.

   - Theo d?i chính xác l??ng hàng t?n kho, tránh tình tr?ng thi?u hàng, t?n kho quá m?c, l?i th?i.

   - H? th?ng kh?ng gi?y t?.

   - Linh ho?t trong ?ng d?ng, tùy theo t?ng tiêu chí v? kh?ng gian l?p ??t, di?n tích nhà x??ng, yêu c?u c?a m?i khách hàng mà l?a ch?n c?ng ngh? phù h?p.

   - ?em l?i l?i ích lau dài cho doanh nghi?p

   Xu h??ng trong các gi?i pháp phan lo?i hàng hóa trong kho:

   - C?n nhi?u thi?t b? t? ??ng sáng t?o h?n ?? ??i phó v?i xu h??ng phan lo?i các m?t hàng nh? và các b?u ki?n ??n l?, th??ng xuyên h?n.

   - S?p x?p phan lo?i ??n hàng v?i t?c ?? cao và chính xác

   - Gi?m am thanh trong máy phan lo?i t? ??ng

   - Tính linh ho?t và kh? n?ng thích ?ng cao h?n trong các c?i ti?n m?i

   H? th?ng phan lo?i t? ??ng làm gi?m lao ??ng th? c?ng c?n thi?t ?? chu?n b? cho vi?c x?p d?, ?óng gói và v?n chuy?n. Vi?c s?p x?p hi?u qu? có th? t?ng t? l? l?p ??y ??n hàng, gi?m th?i gian hoàn thành ??n hàng và gi?m chi phí v?n hành. Nh?ng l?i ích này có ngh?a là giá th?p h?n và giao hàng nhanh h?n cho khách hàng.

   H? th?ng phan lo?i, s?p x?p s?n ph?m ???c ?ng d?ng trong nh?ng ngành ngh? nào?

   - Th??ng m?i ?i?n t?, b?u ph?m, ??n hàng chuy?n phát nhanh: phan lo?i theo ngày lên ??n, ??a ?i?m nh?n hàng, kh?i l??ng ??n hàng, cách th?c ?óng gói, hàng chuy?n nhanh-tiêu chu?n

   - S?n ph?m ?i?n t?, c?ng ngh?: phan lo?i theo l? s?n xu?t, ngày s?n xu?t, model

   - Ngành hàng ch? bi?n, s?n xu?t bánh k?o, th?c ph?m, các lo?i h?t: phan lo?i theo kh?i l??ng, màu s?c, kích th??c, hình dáng,...

   - Ngành c?ng nghi?p d??c ph?m: phan lo?i theo ch?c n?ng, hình dáng, kích th??c, s? l??ng, màu s?c,...

   - Ngành may m?c: phan lo?i theo m? hàng, ki?u dáng, l? s?n xu?t, ngày s?n xu?t,...

   Các lo?i gi?i pháp phan lo?i s?n ph?m t? ??ng trong nhà kho?

   H? th?ng phan lo?i b?ng t?i

   H? th?ng phan lo?i s?n ph?m t? ??ng b?ng t?i

   T?c ?? ch?m: H? th?ng này là lo?i máy phan lo?i ch?m nh?t và ít t?n kém nh?t, chúng th??ng ho?t ??ng cùng v?i các day chuy?n b?ng t?i tiêu chu?n ho?c b?ng t?i con l?n. Các h? th?ng này th??ng x? ly ít h?n 30 thùng ho?c tote m?i phút.

   T?c ?? trung bình: H? th?ng phan lo?i t?c ?? trung bình phan lo?i v?i t?c ?? kho?ng 30 ??n 200 m?t hàng m?i phút. Có nhi?u ki?u máy phan lo?i có s?n ?? phan lo?i thùng carton ? các t?c ?? này. Máy phan lo?i c?a s? b?t lên là m?t trong nh?ng lo?i ph? bi?n nh?t. Nh?ng máy phan lo?i tuy?n tính này th??ng di chuy?n s?n ph?m xu?ng day chuy?n trên b?ng t?i. Khi s?n ph?m ??n v? trí chuy?n h??ng, bánh xe ho?c con l?n b?t lên và nang s?n ph?m lên trên b? m?t b?ng t?i, t?t ngu?n b?ng t?i theo m?t góc và h??ng s?n ph?m l?i.

   T?c ?? cao: Máy phan lo?i t?c ?? cao có th? chuy?n h??ng kho?ng 150 ??n 450 m?t hàng ho?c thùng m?i phút. S?n ph?m có th? ???c ??a vào máy phan lo?i theo cách th? c?ng ho?c có th? ???c th?c hi?n t? ??ng b?ng nhi?u ph??ng pháp khác. Các ph??ng pháp phan lo?i khác bao g?m máy quét, ?ai chéo, giày tr??t, khay nghiêng, khay ??y, ?ai d?i, bánh xe b?t lên, khoang ch?a bom và h? th?ng phan lo?i th?ng ??ng.

   Robot phan lo?i s?n ph?m trong nhà kho t? ??ng: Robot di ??ng t? ??ng (AMR)

  he-thong-phan-loai-san-pham-trong-kho

   Robot phan lo?i s?n ph?m trong nhà kho t? ??ng

   Robot di ??ng t? ??ng (AMR) là gi?i pháp th?ng minh ?? phan lo?i, s?p x?p t?c ?? cao v?i tính linh ho?t và kh? n?ng m? r?ng cao nh?t. AMR yêu c?u m?t s? l??ng t?i thi?u b?ng t?i chi phí th?p và có th? ???c l?p ??t ? h?u h?t m?i v? trí trong ho?t ??ng c?a b?n, mang l?i nh?ng l?i ích nh?:

   ? Gi?m ??u t? vào kh?ng gian sàn

   ? T?ng tính linh ho?t và d? dàng khi c?u hình l?i h? th?ng

   ? T?ng kh? n?ng d? phòng và gi?m nguy c? ng?ng ho?t ??ng trên toàn b? h? th?ng.

   Làm th? nào ?? l?a ch?n ???c h? th?ng phan lo?i phù h?p?

   B?n có nhi?u tùy ch?n khác nhau khi l?a ch?n h? th?ng phan lo?i t? ??ng cho ho?t ??ng kho c?a mình. N?u b?n kh?ng ch?c ch?n v? lo?i máy phan lo?i ho?c c?ng ngh? c? th? phù h?p nh?t v?i b?n, b?n có th? t? h?i mình nh?ng cau h?i nh?:

   - Nh?ng thách th?c ho?c m?c tiêu ho?t ??ng nào ?ang khi?n b?n can nh?c vi?c s?p x?p t? ??ng ?? b?t ??u?

   - Có b?t k? c?ng ngh? nào khác có th? phù h?p h?n ?? giúp b?n ??t ???c nh?ng m?c tiêu này kh?ng?

   - H? th?ng s? h? tr? ?ng d?ng c? th? nào (nh?n, ch?n, ?óng gói, v?n chuy?n,...) trong ?ng d?ng c?a b?n?

   - Các ??c tính c?a s?n ph?m mà b?n x? ly (kích th??c, tr?ng l??ng, tính d? v?,...) có th? ?nh h??ng nh? th? nào ??n vi?c l?a ch?n h? th?ng phan lo?i.

   - Th?ng l??ng yêu c?u c?a b?n là gì?

   - B?n có d? ?oán t?ng tr??ng ho?t ??ng ?áng k? trong ng?n h?n ho?c dài h?n s? c?n ???c tính ??n kh?ng?

   - Có bao nhiêu ?i?m ??n ho?c chuy?n h??ng ???c yêu c?u?

   - B?n có can nh?c v? kh?ng gian (ch?ng h?n nh? nhà x??ng c?a b?n có di?n tích nh?) kh?ng bi?t phù h?p v?i h? th?ng phan lo?i nào?

   Sau khi t? tr? l?i nh?ng cau h?i này, b?n v?n kh?ng ch?c ch?n v? h? th?ng s?p x?p nào phù h?p ?? gi?i quy?t nhu c?u c?a mình, các k? s? dày d?n kinh nghi?m c?a chúng t?i s? giúp b?n phan tích hi?u su?t hi?n có và xác ??nh con ???ng t?t nh?t cho doanh nghi?p c?a b?n.


  Tin t?c liên quan
 • <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <menu id="oqmgc"></menu><input id="oqmgc"></input><nav id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></nav><object id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></object>
  <input id="oqmgc"></input>
 • <input id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></input>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <object id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></object>
  <menu id="oqmgc"><u id="oqmgc"></u></menu>
 • <menu id="oqmgc"></menu>
  <menu id="oqmgc"><tt id="oqmgc"></tt></menu>
 • <object id="oqmgc"></object>
  <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"></menu>
 • <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
  <menu id="oqmgc"><acronym id="oqmgc"></acronym></menu>
  <menu id="oqmgc"><u id="oqmgc"></u></menu>
  <menu id="oqmgc"><tt id="oqmgc"></tt></menu><menu id="oqmgc"></menu>